•   Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare (1,3 MiB, 149 hits)

 •   LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii (360,3 KiB, 93 hits)

 •   HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (378,7 KiB, 93 hits)

 •   ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (715,3 KiB, 85 hits)

  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Codul Civil
 • LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinţei
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDIN nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 • Ordinul nr.288 din 3 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetică a clădirilor.; Norme metodologice din 1 octombrie 2007 privind performanta energetică a clădirilor.
 • ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
 • ORDIN nr. 1071 din 16 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”
 • ORDIN nr. 785 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006.
 • HOTĂRÂRE nr. 490 din 11 mai 2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996