STAREA CIVILĂ

Temei legal:
Legea 119/1996, cu privire la actele de stare civila modificată şi completată;
H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Legea 287/2009 privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare;

Înregistrări privind faptele de stare civilă astfel:
– NAŞTERI
Acte necesare înregistrării
Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe un formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura și parafa medicului;
Certificatul de naştere și actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.

– CĂSĂTORII
Actele necesare la înregistrarea căsătoriei pentru cetăţenii români cu domiciliul în România
–    Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original  + copii xerox
– Certificatele de naştere în original + copii xerox
– Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale). Certificatele medicale sunt valabile 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana “Se poate căsători”
– Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul).
–     Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox SAU Certificat de divorț eliberat de Notar Public sau primării;

c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.
d) copie xerox după CI la 2 martori;

Declaraţia de căsătorie se publică prin afişare  în extras in ziua in care a fost primită:

Actele necesare la înregistrarea căsătoriei  când unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin
Actele necesare pentru cetăţeanul străin :
– Paşaport în original şi în copie xerox
– Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată  şi  traducere în limba română  legalizată
– Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul), Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original,  copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;
c) certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original,  copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată.
– Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată;
– Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente  justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie;
– Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei  în România, în cazul în care dovada prevăzută la aliniatul precedent nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Precizăm că, pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliu sau, în lipsă, reşedinţa.
– Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Acesta este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana “Se poate căsători”;

Precizări :
–   Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostila Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961;
–   Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al  Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate
–   Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are  încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;
–   Traducerile şi legalizările se fac la notar în România;
–    Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial) se obţine de la organele sanitare competente din România;
–    În  cazul în care cetăţeanul străin este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificări intervenite în statutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie..
Actele necesare la înregistrarea căsătoriei când unul dintre soţi este cetăţean român cu domiciliul in străinătate.
Actele necesare pentru cetăţeanul român cu domiciliul in străinătate.

– Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea  că are domiciliul în străinătate şi copie xerox;
– Certificatul de naştere în original şi în copie Xerox;
– Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română;
– Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox;
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox ;
În situaţia în care aceste acte sunt emise şi eliberate de autorităţile competente din străinătate, ele trebuie să fie apostilate cu Apostila  Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 sau după caz, să fie supra legalizate de autorităţile competente.
–  Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana “Se poate căsători”;
Precizări:
– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă a cetăţeanului român , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei);
– În cazul în care cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificări intervenite în statutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie.

-DECESE

Acte necesare pentru înregistrarea decesului
– Certificat medical constatator al decesului,întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
– Actul de identitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);
– Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (pentru persoane până la vârsta de 60 ani);
– Certificatul de naştere şi Certificatul de căsătorie al persoanei decedate;
– B. I./C.I. /Paşaport românesc (CRDS) /paşaport străin a persoanei care declară decesul.

Alte activităţi de stare civilă:
-SCHIMBARE NUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ si ÎNSCRIEREA NUMELUI sau a PRENUMELUI  RETRADUS sau cu ORTOGRAFIA LIMBII MATERNE:
– temei legal : O.G. nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Acte necesare:
– Cererea pentru publicarea  schimbării numelui de familie/prenumelui în Monitorul Oficial se va întocmi de titular sau   persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă  al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:
– Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie /prenumelui;
– Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
– Copie de pe dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare  , dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul.
– Consimţământul celuilalt părinte dat la notar pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte.
II. Cererea pentru aprobarea schimbării numelui de familie/prenumelui se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă  al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:
– Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea    numelui de familie /prenumelui;
– Un exemplar al Monitorului  Oficial al României , partea a III a , în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui ,exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un 1 an de la data publicării;
– Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
– Copie de pe dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare  dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul.
– Cazierul judiciar al solicitantului;
– Cazierul fiscal al solicitantului;
– Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Precizări:                                                                                

Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate, va ataşa la cerere pe lângă documentele mai sus menţionate şi următoarele documente:
1)  Paşaport românesc;
2)  Adeverinţă  cu ultimul domiciliu avut în România care se solicită de la Serviciul de evidenţă a persoanelor;
3)  Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu are datorii faţă de statul român. Aceasta va fi dată la:
– notar roman,
– ambasada / consulatul roman din ţara în care se află cetăţeanul;
– notar străin (cu aplicarea Apostilei Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, sau după caz  supra legalizare).

– TRANSCRIERI ACTE DE STARE CIVILĂ
Acte necesare:
– cerere tip şi declaraţie la Primărie;
– Certificat de stare civilă original, apostilat (unde este cazul) sau extras multilingv;
– Traducerea certificatului de stare civilă legalizat la notar în România;
– Copie xerox a certificatului de stare civilă în termen;
– actul de identitate al solicitantului;
– certificate de naștere, căsătorie copie Xerox;

  RECTIFICĂRI  ACTE DE STARE CIVILĂ
– Acte necesare:
– Cerere tip la primărie;
– actul original întocmit eronat;
Copie Xerox după actul de identitate;

ELIBERĂRI CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ:
–    Acte necesare:
–    Cerere tip la primărie
–    Copie xerox după actul de identitate al solicitantului;
Temei legal
Legea 119/1996, cu privire la actele de stare civilă modificată şi completată;
H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

ELIBERAREA ADEVERINŢEI DE ÎNHUMARE:
Actele necesare pentru eliberarea adeverinţei de înhumare pentru înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român /de origine romană/ originar din România, al cărui deces s-a produs în străinătate:
I. Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la ambasada /oficiul consular de carieră al României şi a fost eliberat certificatul de deces :
a) Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate:
•    Certificatul de deces în original eliberat de autorităţile locale din străinătate;
•    Copie xerox legalizată la notar în România a certificatului de deces străin;
•    Traducere în limba romană legalizată la notar în România a certificatului de deces străin
•    Actul de identitate al declarantului.
Precizări :
–   Dacă certificatul de deces este emis de un stat care este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostila Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
–   Dacă certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să fie supra legalizat;
–   Dacă certificatul de deces este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acesta este scutit de apostilare sau supra legalizare;
b) Decesul a fost înregistrat la ambasada /oficiul consular de carieră al României:
•    Certificatul de deces în original eliberat de ambasada /oficiul consular de carieră al României;
•    Copie xerox legalizata la notar în România a certificatului de deces;
•    Actul de identitate al declarantului.
II. Nu a fost eliberat certificatul de deces sau decesul nu a fost înregistrat în străinătate:
•    Adeverinţa eliberată de Parchet prin care se aprobă înhumarea sau incinerarea;
•    Actul de identitate (B.I./C.I./ paşaport românesc (CRDS)/ paşaport străin) a persoanei care solicită adeverinţă de înhumare.

DIVORŢURI  PRIN ACORDUL  SOŢILOR:
–    Temei legal:
H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Acte necesare
1. Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
2. Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
3. Declaraţie autentificată în faţa notarului public, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
4. Livret de familie, în original;
5. Dosar de încopciat.
6. Taxa ……. lei conform H.C.L. …..

ELIBERĂRI  LIVRETE DE FAMILIE
– Actele de identitate ale soţilor: B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin;
– Certificatul de căsătorie în original şi copie xerox;
– Certificatele de naştere ale copiilor în original şi copie xerox;
– Certificatul de naştere al mamei în  original şi copie xerox(dacă nu este căsătorită sau este divorţată) ;
– Sentinţă civilă care să poarte ştampilă de  rămasă definitivă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original şi în copie xerox;
– Certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii în original şi copie xerox;
– Alte acte justificative (dispoziţii , hotărâri, decizii ) care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor.