Temei legal:
– Legea 292/2011, Legea Asistenţei Sociale;
– Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;
– Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
– OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 cu modificările și completările ulterioare a OUG nr. 111/2010, privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări si completări prin legea nr. 132/2011 ;
– Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului cu modificările ulterioare;
Toate activităţile privind acordarea prestaţiilor sociale sunt desfăşurate de către asistentul social care în baza legilor arătate mai sus procedează la punerea în aplicare a acestora astfel:
–    preia cererile (dosarele)privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cererei pentru acordarea ajutorului social, cereri pentru acordarea alocaţiei suplimentare pe care le completează cu anchete sociale și lunar însoţite de dispoziţia primarului le înaintează spre punere în plata  către  Agenţia Județeană de Prestaţii Sociale și Inspecţie Socială Sibiu;
–    trimestrial reevaluează  dosarele de ajutor social și semestrial dosarele de alocaţii suplimentare;
–    preia din luna octombrie până în luna martie a anului următor cererile pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei, cu lemne şi gaz metan , întocmeşte anchetele sociale și transmite lunar către E-on Gaz Tîrgu Mureş cât și la Agenţia judeţeană de Prestaţii Sociale și Inspecţie Socială Sibiu borderourile centralizatoare însoţite de dispoziţia primarului;
–    întocmeşte anchetele sociale la domiciliu solicitate de către instanţele de judecată sau alte instituţii publice cum ar fi DGASPC Sibiu, Poliţie Parchet si alte instituţii;
–    întocmeşte anchete sociale pentru elevi, necesare la acordare burse, rechizite si alte drepturi prevazute de lege;
–    întocmeşte Planuri de servicii pentru monitorizare minori, situaţii statistice privind monitorizarea minorilor aflaţi în centre de ocrotire, a gravidelor aflate în risc de abandon al minorului,  a copiilor al caror părinţi sunt plecaţi în străinatate, a fenomenului de violenţa domestică și alte activităţi prevăzute prin legile de specialitate.
–    Preia si distribuie alimentele acordate de UE conform HGR nr. 600/2008 şi intocmeşte situaţiile solicitate de către Consiliul Judeţean Sibiu privind aceste drepturi;