Consiliul Local Sulita - Hotarari 2018

 1. Privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita - ANEXA

 2. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 din excedentul bugetului local al anilor precenti

 3. Privind desemnarea d-nei Bresug Carmen - inspector, grad profesional principal - compartimentul Buget - Finante impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, pentru a tine evidenta Registrului datoriei locale si a Registrului de evidenta a garantiei locale la nivelul comunei Sulita

 4. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2018, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, judetul Botosan

 5. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pe anul 2018 . ANEXA

 6. Privind aprobarea Strategiei Anticoruptie a comunei Sulita, jud.Botosani, pentru perioada 2016-2020 . ANEXA

 7. Privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice si Programul Anual al Achizitiilor Publice, la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018 . ANEXA 1 . ANEXA 2

 8. Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Sulita. ANEXA

 9. Privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Sulita

 10. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018 . ANEXA

 11. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada martie 2018 - mai 2018

 12. Privind alipirea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Sulita

 13. Privind modificarea si completarea HCL 41/2017 pentru aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, conform prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 14. Priveste declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2018 "Luna curateniei"

 15. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018

 16. Privind aprobarea intocmirii proiectului Amenajamentului Pastoral, pentru pajistile aflate in proprietatea privata a comunei Sulita

 17. Privind modificarea HCL nr.7 din 2013 pentru efectuarea schimbului de teren in suprafata de 4.000,00 mp, domeniul privat al comunei Sulita si suprafata de 4.000,00 mp teren, proprietatea SC TRAIAN SRL, prin asociat unic Popa Mariana

 18. Privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 1.34% pentru anul 2019, conform prevederilor art. 491 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 19. Privind aprobarea Regulamentului pentru exploatarea si inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a U.A.T. Sulita, jud. Botosani, prin procedura de atribuire directa. ANEXA

 20. Privind atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodatcatre ASOCIATIA "INNANA", cu sediul in loc. Todireni, com Todireni, jud. Botosani, a unui spatiu in suprafata de 22,73 mp din imoilul - cladire administrativa, situat in str. Principala, nr. 125, loc. Sulita, jud. Botosani, domeniul public al comunei Sulita

 21. Privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita . Anexa.

 22. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sulita, pentru perioada iunie 2018 - august 2018

 23. Privind atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodat catre ASOCIATIA "INNANA', cu sediul in loc. Todireni, jud. Botosani, a unor spatii din imobil - cladire administrativa, situata in str. Principala, nr. 125, loc. Sulita, jud. Botosani, domeniu public al comunei Sulita

 24. Privind dezmembrarea unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Sulita

 25. Privind instituirea unor taxe si aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT Sulita, in cadrul Serviciului Public de Colectare si Managementul gunoiului de grajd al comunei Sulita, jud. Botosani . Anexa.

 26. Privind modificarea HCL 24/2018 pentru dezmembrarea unei suprafete de teren extravilan, apartinand domeniului privat al comunei Sulita

 27. Privind rectificarea bugetului local al comunei Sulita, incepand cu data de 10.08.2018

 28. Privind actualizarea si modificarea inventarului domeniului privat al comunei Sulita, jud. Botosani

 29. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita pentru perioada septembrie 2018 - noiembrie 2018

 30. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita pentru perioada septembrie 2018 - noiembrie 2018

 31. Privind rectificarea bugetului local al comunei Sulita, incepand cu data de 24.09.2018

 32. Referitor la revocarea HCL 25/2018 privind instituirea unor taxe si aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT Sulita, in cadrul Serviciului Public de Colectare si Management al gunoiului de grajd al comunei Sulita, jud. Botosani

 33. Privind vanzarea suprafetei de 249 mp teren apartinand domeniului privat al comunei Sulita, cu respectarea dreptului de preemtiune al proprietarului constructiei

 34. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor ADI "Ecoproces" Botosani

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri