Consiliul Local Sulita - Hotarari 2017

 1. Privind majorarea tarifului de la suma de250 lei/tona la suma de 330 lei/tona fara TVA, pentru desfasurarea unor activitati de salubrizare pe raza comunei Sulita, jud. Botosani, de catre operatorul de salubrizare SC LOCAL SERVICE SRL, cu sediul in loc. Flamanzi, jud. Botosani, incepand cu data de 01.01.2017

 2. Privind modificarea HCL 24/2016 pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani, anul 2017

 3. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2017

 4. Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Educare si Sanatate pentru Copii si Varstnici in risc social, din com.Sulita, jud. Botosani - Batranete demna, Copilarie fericita

 5. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani

 6. Privind acordarea mandatului special reprezentantului CL Sulita in Adunarea Generala a Actionarilor ADI "ECOPROCES" Botosani

 7. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani

 8. Aprobarea investitiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

 9. Aprobarea investitiei "CONSTRUIRE PODURI SI PODETE IN SATELE SULITASI DRACSANI COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

 10. Aprobarea investitiei "Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata in comuna Sulita, jud. Botosani"

 11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea reabilitarii obiectivelor de investitii "Scoli si gradinite pe raza com. Sulita, jud. Botosani"

 12. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada martie-mai 2017

 13. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pentru anul 2017

 14. Privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2017 - "LUNA CURATENIEI"

 15. Privind declararea codurilor CAEN pentru implementarea activitatilor prin obiectivul de investitie "Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd" in comuna Sulita, jud. Botosani

 16. Privind aprobarea organigramei si statului de fuctii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita

 17. Privind modificarea prevederile art. 2 din HCL a comunei Sulita nr. 45/27.08.2009, in sensul inventarierii suprafetei de 17.500 mp teren situata in parcela cadastrala 1401, intravilanul domeniului privat al comunei Sulita

 18. Privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si tranport deseuri municipale Zona IV Botosani si acordarea de catre ADI "ECOPROCES" Botosani a unui mandat de atribuire, in numele si pe seama UAT Sulita, a contractului de delegare a gestiunii "Comcesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani"" - Zona IV Botosani, a Acordului financiar privind modul de gestionare a platilor in cadrul Proiectului SIMD si a unui mandat special privind exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitatipublice, republicata

 19. Privind masuri de igenizare si gospodarire a comunei Sulita, precum si stabilirea faptelor ce constituie contraventii si a sanctiunilor pentru savarsirea acestora

 20. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada iunie - august 2017

 21. Privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat in cadrul proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa rutiera strategica Botosani - Iasi"

 22. Privind dezmembrarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Sulita

 23. Privind stabilirea salarilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, prin aplicarea Legii nr. 153/2017, incepand cu data de 01.07.2017

 24. Privind transformarea functiei publice de executie vacanta din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, de referent, clasa III, grad profesioinal superior - compartimentul "Buget finanteimpozite si taxe locale", in functia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal

 25. Privind alegerea presedinteluoi de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada septembrie - noiembrie 2017

 26. Privind modificarea anexei la HCL 23/2017 privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita

  si Anexa la HCL 26 din 2017

 27. Privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Sulita, jud. Botosani, aprobat prin HCL 8/2016

 28. Privind rectificarea bugetului pe anul 2017, incepand cu data de 01.09.2017

 29. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea reabilitarii obiectivelor de investitii "Scoli si Gradinite pe raza com. Sulita, jud. Botosani"

 30. Privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii "Scoli si Gradinite pe raza com.Sulita, jud. Botosani"

 31. Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de colectare si managementul gunoiului de grajd al comunei Sulita, jud. Botosani

 32. Privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE SI INFRATIRE intre comuna Sulita, judetul Botosani din Romania si comuna Boscana, raionul Criuleni din Republica Moldova

 33. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa potabile si canalizare apa uzata in comuna Sulita, judetul Botosani "

 34. Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii: "Infiintarea sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata" in comuna Sulita, judetul Botosani

 35. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia: "Constructie Poduri si Podete in satele Sulita si Dracsani" , comuna Sulita, judetul Botosani

 36. Privind aprobarea cofinantarii obiectiului de investitie: "Constructie Poduri si Podete in satele Sulita si Dracsani, comuna Sulita, judetul Botosani"

 37. Privind regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Botosani, revizuit, precum si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOPROCES" Botosani pentru aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei

 38. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, incepand cu data de 01.12.2017

 39. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. AQUA BOTOSANI pentru aprobarea noilor preturi si tarife la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare produse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani

 40. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018

 41. Privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, conform prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 42. Privind subventionarea din bugetul local al comunei Sulita, a taxei pentru consumul de energie electrica privind iluminatul public in Unitatea Administrativ Teritoriala Sulita, aferent anului 2017

 43. Privind aprobarea subventionarii din bugetul local al comunei Sulita, a taxei de salubrizare (gunoi), neachitata de catre locuitorii UAT Sulita, aferenta anului 2017

 44. Privind iinsusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Sulita, judetul Botosani, prin inscrierea in domeniul privat al comunei a mijlocului fix - masina de pompieri KOVATCHKFT-11

 45. Privind acordarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar ai Scolii Gimnaziale nr.1 Sulita, afrent anului scolar 2017-2018

 46. Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Sulita, pentru anul scolar 2018-2019

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri