Consiliul Local Sulita - Hotarari 2015

 1. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani

 2. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2015

 3. Privind aprobarea strategiei tarifare si modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare prin concesionare- jud. Botosani

 4. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada februarie- aprilie 2015

 5. Privind aporbarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pe anul 2015

 6. Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Conventia de colaborare nr. 162854/12.12.2014 adoptata prin HCL a comunei Sulita nr. 30/24.11.2014

 7. Privind infiintarea, organizarea, administrarea si gestionarea Sistemului integrat de management al deseurilor in judetul Botosani (SIMD)

 8. Privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei Sulita, jud Botosani sani, artistului PAUL-CIPRIAN SURUGIU, nume de scena "FUEGO"

 9. Privind declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2015 "LUNA CURATENIEI"

 10. Rectificarea bugetului pe anul 2015, incepand cu data de 20.03.2015

 11. Aprobarea bugetulyui creditelor interne pe anul 2015 in suma toatala de 755,00 mii lei

 12. Privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 22.73 mp din imobilul - Cladire administrativa, domeniul public al comunei Sulita, in scopul desfasurarii unor activitati medicale

 13. Privind asocierea comunei Sulita cu comunele Adaseni, Blandesti, Cosula, Cristinesti, Dimacheni, Gorbanesti, Lozna, Nicseni, Prajeni, Roma, Varful Campului si Vorniceni, in vederea aderarii acestora la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA BOTOSANI"

 14. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor ADI "AQUA BOTOSANI" pentru aprobarea de noi membri in ADI "AQUA BOTOSANI"

 15. Privind aprobarea Listei Investitiilor Prioritare pentru "Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, pentru perioada 2014-2020

 16. Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita

 17. Pentru modificarea prevederilor art. 1 la HCL nr. 4/29.01.2014 privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale, a unor drumuri satesti si de exploatatie

 18. Privind aprobarea asocierii comunei Sulita, judetul Botosani in Asociatia Grupul de Actiune Locala "Colinele Moldovei de Sus 2014-2020"

 19. Privind deschiderea unui cont bancar la Banca Cooperatista Rascoala Botosani, pentru derularea proiectelor 1."Infiintare spatiu pentru organizarea de targuri de produse agricole si agroalimentare" si 2. "Achizitionare autogreder si accesorii pentru buldoexcavator" in comuna Sulita, jud. Botosani

 20. Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru constructia "Infiintare unitate pentru prelucrare primara lemn", in comuna Sulita, jud. Botosani

 21. Stabilirea sumelor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercealizare a produselor din sectorul agricol

 22. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sulita, pentru perioada iunie - august 2015

 23. Aprobarea Actului aditional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI "ECOPROCES"

 24. Privind avizarea documentatiei de atribuire - Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani

 25. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd" in comuna Sulita, judetul Botosani

 26. Aprobarea Statului de functii pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, existent la data de 01.10.2014, al Scolii Gimnaziale nr.1 Sulita

 27. Privind deschiderea unui cont bancar la Banca Cooperatista "Rascoala Botosani" si la Agentia Creditcoop Botosani, in vederea accesarii unui credit in valoare de 618.000 lei pentru derularea proiectului "Achizitionare autogreder si accesorii pentru buldoexcavator", in comuna Sulita, judetul Botosani

 28. Privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 171 mp teren, situat in intravilanul loc. Sulita, domeniul privat al comunei, parcela cadastrala 579

 29. Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de pietruire a drumurilor locale de pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani

 30. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2015, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani

 31. Privind aprobarea transferului mijlocului fix "microbuz pentru transport scolar" din gestiunea UAT - com. Sulita, jud. Botosani, in gestiunea Scolii Gimnaziale nr.1 Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

 32. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, incepand cu 15.08.2015

 33. Privind acordarea unui mandat special reprezentantuui Consiliului Local Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. "AQUA BOTOSANI" pentru aprobarea ajustarii/stabilirii preturilor si tarifelor propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani

 34. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada septembrie - noiembrie 2015

 35. Privind deschiderea unui cont bancar in CHF la o banca comerciala si desemnarea persoanelor autorizate care sa opereze pe contul bancar

 36. Privind aprobarea contributiei comunei Sulita la cheltuielile de functionare ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Colinele Moldovei", pentru anul 2015

 37. Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, la nive de comuna Sulita, jud. Botosani

 38. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, incepand cu data de 20.09.2015

 39. Privind stabilirea modului in care este suportat comisionul aferent platii cu cardul bancar, in urma platii online a taxelor si impozitelor locale, in sistemul national electronic de plati

 40. Privind trecerea suprafetei de 240 mp teren, intravilanul localitatii Sulita, aflat la dispozitia Comisiei locale de fond funciar, in domeniul privat al comunei, intravilanul localitatii Sulita p.c. 551

 41. Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sulita, jud. Botosani, cu obiectivul "Infiintare spatiu pentru organizarea de targuri de produse agricole si agroalimentare in comuna Sulita, jud. Botosani"

 42. Privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Sulita, jud. Botosani, prin inscrierea in domeniul privat al comunei a mijlocului fix - Autogreder XCMG GR215, cu resia XUG215CCPFDB00021 si Lama de zapada PRONAR PUS25H, SERIA 0069

 43. Privind imputernicirea primarului comunei Sulita - Ciubotariu Costinel, sa semneze in numele so pe seama Comunei Sulita, Contractul de lucrari pentru realizarea investitiei: "Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd", in comuna Sulita, Jud. Botosani

 44. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, incepand cu data de 05.11.2015

 45. Aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, conform prevederilor Titlului IX din Legea 227/2015

 46. Privind instituirea taxei speciale de salubrizare a SMID pentru anul 2016 la comuna Sulita, jud. Botosani

 47. Aprobarea statului de functii al Scolii Gimnaziale Nr.1 Sulita - com. Sulita, judetul Botosani

 48. Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din raza teritoriala a comunei Sulita, pentru anul scolar 2016-2017

 49. Acordarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar ai Scolii Gimnaziale nr. 1 Sulita, aferent anului scolar 2015-2016

 50. Pentru modificarea art. 1 la HCL 41/2015 privind completarea invantarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sulita, jud. Botosani, cu obiectivul " Infiintare spatiu pentru organizarea de targuri de produse agricole si agroalimentare", in comuna Sulita, jud. Botosani

 51. Alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada decembrie 2015 - februarie 2016

 52. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, incepand cu data de 15.12.2015

 53. Privind atribuirea in folosinta gratuita, catre Asciatia Grupul de Actiune Locala "Colinele Moldovei de Sus 2014-2020", a unui spatiu din imobil "Cladire administrativa", domeniul public al comunei Sulita

 54. Privind incetarea mandatului de consilier local al numitului Boghian Vasile

 55. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2016, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani

 1. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 - februarie

 2. Priveste

 

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri